Kiến Thức Phổ Thông

Axit amin Aliphatic là gì?

Định nghĩa axit amin Aliphatic

Một axit amin là một phân tử hữu cơ được đặc trưng bởi có một nhóm carboxyl (-COOH), nhóm amin (-NH 2 ) và chuỗi bên. Axit amin aliphatic là không phân cực và kỵ nước . Tính kỵ nước tăng khi số lượng nguyên tử carbon trên chuỗi hydrocarbon tăng. Hầu hết các axit amin aliphatic được tìm thấy trong các phân tử protein. Tuy nhiên, alanine và glycine có thể được tìm thấy bên trong hoặc bên ngoài một phân tử protein.

Ví dụ axit amin aliphatic

Alanine , isoleucine , leucine , proline và valine , đều là các axit amin aliphatic. Methionine đôi khi được coi là một axit amin aliphatic mặc dù chuỗi bên có chứa một nguyên tử lưu huỳnh vì nó không phản ứng như các axit amin aliphatic thực sự.

Tags
Back to top button