Kiến thức Phổ thông

Cân bằng động hoá học là gì?

Định nghĩa cân bằng động hoá học

Trạng thái cân bằng động là trạng thái cân bằng hóa học giữa phản ứng thuận và phản ứng ngược trong đó tốc độ của các phản ứng bằng nhau. Tại thời điểm này, tỷ lệ giữa chất phản ứng và sản phẩm vẫn không thay đổi theo thời gian. Đối với phản ứng cơ bản, hằng số cân bằng có thể được biểu thị dưới dạng hằng số tốc độ.

Đối với phản ứng: A B

Hằng số cân bằng K là: K = [B] eq / [A] eq

Xem thêm:

Axit đơn cực là gì? Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa axit đơn cực Axit monoprotic là một axit chỉ tặng một nguyên tử proton hoặc hydro trên mỗi ...
Xem thêm

Đồng phân hình học – Cis và Trans

Các chất đồng phân là các phân tử có cùng công thức hóa học nhưng các nguyên tử riêng lẻ ...
Xem thêm

Định luật khí lý tưởng là gì?

Các Định luật khí lý tưởng là một trong những phương trình của Nhà nước. Mặc dù luật mô tả ...
Xem thêm

Tìm hiểu về các nguyên tố và tính chất của nhóm Halogen

Các halogen là một nhóm các nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Đây là nhóm nguyên tố duy nhất bao ...
Xem thêm

Nhị nguyên sóng hạt là gì? Định nghĩa, tính chất và các thí nghiệm tìm ra nguyên lý này

Định nghĩa nhị nguyên sóng hạt Nhị nguyên hạt sóng mô tả tính chất của photon và hạt hạ nguyên ...
Xem thêm

Phản ứng dịch chuyển đơn là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phản ứng dịch chuyển đơn Bốn loại phản ứng hóa học chính là phản ứng tổng hợp, phản ...
Xem thêm
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker