Kiến thức Phổ thông

Cân bằng động hoá học là gì?

Định nghĩa cân bằng động hoá học

Trạng thái cân bằng động là trạng thái cân bằng hóa học giữa phản ứng thuận và phản ứng ngược trong đó tốc độ của các phản ứng bằng nhau. Tại thời điểm này, tỷ lệ giữa chất phản ứng và sản phẩm vẫn không thay đổi theo thời gian. Đối với phản ứng cơ bản, hằng số cân bằng có thể được biểu thị dưới dạng hằng số tốc độ.

Đối với phản ứng: A B

Hằng số cân bằng K là: K = [B] eq / [A] eq

Định nghĩa của ‘Ortho,’ ‘Meta,’ và ‘Para’ trong Hóa học hữu cơ - Các thuật ngữ ortho , meta và para  là các tiền tố được sử dụng trong hóa học hữu cơ để chỉ vị trí của các nhóm thế phi hydro trên vòng hydrocarbon (dẫn xuất benzen). Các tiền tố bắt nguồn từ các từ Hy Lạp có nghĩa chính xác / thẳng, theo sau /… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker