Kiến thức Phổ thông

Chuẩn độ hoá học là gì?

Định nghĩa chuẩn độ trong hóa học

Trong hóa học phân tích, chất chuẩn độ là dung dịch có nồng độ đã biết được thêm ( chuẩn độ ) vào dung dịch khác để xác định nồng độ của một loại hóa chất thứ hai. Chất chuẩn độ cũng có thể được gọi là chất chuẩn độ , thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn .

Ngược lại, chất phân tích , hay chất chuẩn , là loài được quan tâm trong quá trình chuẩn độ. Khi nồng độ và thể tích chất chuẩn độ đã biết được phản ứng với chất phân tích, có thể xác định nồng độ chất phân tích.

Nguyên lý hoạt động của chuẩn độ hoá học

Tỷ lệ mol giữa các chất phản ứng và sản phẩm trong phương trình hóa học là chìa khóa để sử dụng phương pháp chuẩn độ để xác định nồng độ chưa biết của dung dịch. Thông thường, một bình hoặc cốc có chứa một thể tích phân tích được biết chính xác, cùng với một chỉ thị, được đặt dưới một buret hoặc pipet đã hiệu chuẩn. Buret hoặc pipet chứa chất chuẩn độ, được thêm vào từng giọt cho đến khi chỉ báo hiển thị sự thay đổi màu sắc, biểu thị điểm cuối chuẩn độ. Các chỉ số thay đổi màu sắc là khó khăn, bởi vì màu sắc có thể tạm thời thay đổi trước khi thay đổi vĩnh viễn. Điều này giới thiệu một số mức độ lỗi vào tính toán. Khi đạt đến điểm cuối, khối lượng chất phản ứng được xác định bằng phương trình: C a = C t V t M / V a

Trong đó C a là nồng độ chất phân tích (thường được tính là mol), C t là nồng độ chất chuẩn độ (trong cùng đơn vị), V t là thể tích chất chuẩn độ cần thiết để đạt đến điểm cuối (thường tính bằng lít), M là tỷ lệ mol giữa chất phân tích và chất phản ứng từ phương trình cân bằng và V a là thể tích chất phân tích (thường tính bằng lít).

Chủ đề xuất hiện trong bài viết
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker