Kiến thức Phổ thông

Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành O2

Tại sao Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành O2 bằng không?

Để hiểu entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành của  O2 Bằng không, bạn cần hiểu định nghĩa của entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành . Đây là sự thay đổi của entanpi khi một mol của một chất ở trạng thái tiêu chuẩn được hình thành từ các nguyên tố của nó trong điều kiện trạng thái tiêu chuẩn là 1 áp suất khí quyển và nhiệt độ 298K. Khí oxy bao gồm các nguyên tố của nó đã  ở trạng thái tiêu chuẩn , do đó không có bất kỳ thay đổi nào ở đây. Oxy (nguyên tố) ở trạng thái tiêu chuẩn là O 2 .

Điều tương tự cũng đúng với các nguyên tố khí khác, như hydro và nitơ, và các nguyên tố rắn, chẳng hạn như carbon ở dạng than chì. Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành bằng không đối với các phần tử ở trạng thái tiêu chuẩn của chúng.

Chủ đề xuất hiện trong bài viết
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker