Kiến Thức Phổ Thông

Hằng số cân bằng là gì?

Định nghĩa hằng số cân bằng

Định nghĩa hằng số cân bằng: Hằng số cân bằng là tỷ lệ nồng độ cân bằng của các sản phẩm được nâng lên với công suất của các hệ số cân bằng hóa học với nồng độ cân bằng của các chất phản ứng được tăng lên theo công suất của các hệ số cân bằng hóa học của chúng.

Đối với phản ứng thuận nghịch:  aA + bB → cC + dD

Hằng số cân bằng, K, bằng:  K = [C] c · [D] d / [A] a · [B] b

trong đó

  • [A] = nồng độ cân bằng of A
  • [B] = nồng độ cân bằng của B
  • [C] = nồng độ cân bằng của C
  • [D] = nồng độ cân bằng của D

Đọc thêm:

Tags
Back to top button