Kiến thức Phổ thông

Hằng số thí nghiệm là gì?

Giải thích và ví dụ về hằng số

Một hằng số là một đại lượng không thay đổi. Mặc dù bạn có thể đo hằng số, bạn không thể thay đổi nó trong một thử nghiệm hoặc nếu không bạn chọn không thay đổi nó. Đối chiếu điều này với một biến thực nghiệm , là một phần của  thí nghiệm bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm. Có hai loại hằng số chính bạn có thể gặp trong các thí nghiệm: hằng số thực và hằng số kiểm soát. Dưới đây là một lời giải thích của các hằng số này, với các ví dụ.

Hằng số vật lý

Hằng số vật lý là số lượng mà bạn không thể thay đổi. Chúng có thể được tính toán hoặc xác định. Ví dụ: Số Avogadro, pi, tốc độ ánh sáng, hằng số Planck

Kiểm soát hằng số

Các hằng số kiểm soát hoặc các biến kiểm soát là số lượng mà một nhà nghiên cứu giữ ổn định trong một thử nghiệm. Mặc dù giá trị hoặc trạng thái của hằng số điều khiển có thể không thay đổi, điều quan trọng là phải ghi lại hằng số để thử nghiệm có thể được sao chép. Ví dụ: nhiệt độ, ngày / đêm, thời gian thử nghiệm, pH

Phản ứng Bazơ-Axit Lewis là gì? - Định nghĩa phản ứng Bazơ-Axit Lewis Phản ứng bazơ axit Lewis là phản ứng hóa học hình thành ít nhất một liên kết cộng hóa trị giữa người cho cặp electron (cơ sở Lewis) và người nhận cặp electron (axit Lewis). Dạng chung của phản ứng gốc axit Lewis là: A + + B -… Đọc thêm
Chủ đề trong bài
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker