Kiến Thức Phổ Thông

Khái niệm loài là gì?

Định nghĩa loài

Định nghĩa của “loài” là một điều khó khăn. Tùy thuộc vào trọng tâm của một người và nhu cầu định nghĩa, ý tưởng về khái niệm loài có thể khác nhau. Hầu hết các nhà khoa học cơ bản đồng ý rằng định nghĩa chung của từ “loài” là một nhóm các cá thể tương tự sống cùng nhau trong một khu vực và có thể giao phối với nhau để sinh ra những đứa con màu mỡ. Tuy nhiên, định nghĩa này không thực sự đầy đủ. Nó không thể được áp dụng cho một loài trải qua sinh sản vô tính vì “giao phối” không xảy ra ở những loại này. Do đó, điều quan trọng là chúng tôi kiểm tra tất cả các khái niệm loài để xem cái nào có thể sử dụng được và cái nào có giới hạn.

Loài sinh vật

Khái niệm loài được chấp nhận phổ biến nhất là ý tưởng về các loài sinh học. Đây là khái niệm loài mà từ đó định nghĩa chung được chấp nhận của thuật ngữ “loài”. Lần đầu tiên được đề xuất bởi Ernst Mayr, khái niệm loài sinh học nói rõ ràng,

“Các loài là các nhóm quần thể tự nhiên thực sự hoặc có khả năng xen kẽ, được phân lập sinh sản từ các nhóm khác như vậy.”

Định nghĩa này phát huy ý tưởng về các cá thể của một loài duy nhất có khả năng giao phối trong khi vẫn cách ly sinh sản với nhau.

Nếu không có sự phân lập sinh sản, sự đầu cơ có thể xảy ra. Các quần thể cần được phân chia cho nhiều thế hệ con cái để tách khỏi quần thể tổ tiên và trở thành những loài mới và độc lập. Nếu một quần thể không được phân chia, về mặt vật lý thông qua một loại rào cản nào đó, hoặc sinh sản thông qua hành vi hoặc các loại cơ chế cách ly prezygotic hoặc postzygotic khác , thì loài đó sẽ tồn tại như một loài và sẽ không phân chia và trở thành loài riêng biệt của nó. Sự cô lập này là trung tâm của khái niệm loài sinh học.

Hình thái loài

Hình thái là cách một cá nhân trông. Đây là tính năng vật lý của họ và các bộ phận giải phẫu. Khi Carolus Linnaeus lần đầu tiên đưa ra phân loại danh pháp nhị thức của mình, tất cả các cá nhân được nhóm theo hình thái học. Do đó, khái niệm đầu tiên của thuật ngữ “loài” được dựa trên hình thái học. Khái niệm loài hình thái không tính đến những gì chúng ta biết bây giờ về di truyền và DNA và cách nó ảnh hưởng đến những gì một cá nhân trông như thế nào. Linnaeus không biết về nhiễm sắc thể và các khác biệt vi tiến hóa khác thực sự làm cho một số cá thể trông giống như một phần của các loài khác nhau.

Khái niệm loài hình thái chắc chắn có những hạn chế của nó. Đầu tiên, nó không phân biệt giữa các loài thực sự được tạo ra bởi quá trình tiến hóa hội tụ và không thực sự liên quan chặt chẽ. Nó cũng không nhóm các cá thể cùng loài sẽ có một số khác biệt về hình thái như màu sắc hoặc kích thước. Sẽ chính xác hơn nhiều khi sử dụng hành vi và bằng chứng phân tử để xác định đâu là cùng loài và đâu là không.

Dòng dõi

Một dòng dõi tương tự như những gì sẽ được coi là một nhánh trên cây gia đình. Các cây phylogentic của các nhóm các loài liên quan tách ra theo mọi hướng nơi các dòng dõi mới được tạo ra từ sự suy đoán của một tổ tiên chung. Một số dòng dõi này phát triển mạnh và sống và một số bị tuyệt chủng và không còn tồn tại theo thời gian. Khái niệm loài truyền thừa trở nên quan trọng đối với các nhà khoa học đang nghiên cứu lịch sử sự sống trên Trái đất và thời gian tiến hóa.

Bằng cách kiểm tra sự tương đồng và khác biệt của các dòng dõi khác nhau có liên quan, các nhà khoa học có thể xác định nhiều khả năng khi loài này phân kỳ và tiến hóa so với khi tổ tiên chung ở xung quanh. Ý tưởng về các loài truyền thừa cũng có thể được sử dụng để phù hợp với các loài sinh sản vô tính. Do khái niệm loài sinh học phụ thuộc vào sự phân lập sinh sản của các loài sinh sản hữu tính, nên nó không nhất thiết phải được áp dụng cho một loài sinh sản vô tính. Khái niệm loài truyền thừa không có sự kiềm chế đó và do đó có thể được sử dụng để giải thích các loài đơn giản hơn không cần bạn tình để sinh sản.

Tags
Back to top button