Kiến Thức Phổ Thông

Nhiệt độ tuyệt đối là gì?

Định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối

Nhiệt độ tuyệt đối là nhiệt độ được đo bằng thang Kelvin trong đó 0 là 0 tuyệt đối . Điểm không là nhiệt độ mà tại đó các hạt vật chất có chuyển động tối thiểu và không thể lạnh hơn (năng lượng tối thiểu). Bởi vì nó là “tuyệt đối”, việc đọc nhiệt độ nhiệt động lực học không được theo sau bởi ký hiệu độ.

Mặc dù thang đo Celsius dựa trên thang đo Kelvin, nó không đo được nhiệt độ tuyệt đối vì đơn vị của nó không tương đối với độ không tuyệt đối. Thang đo Rankine, có một khoảng độ giống như thang đo Fahrenheit, là một thang đo nhiệt độ tuyệt đối khác. Giống như Celsius, Fahrenheit không phải là một thang đo tuyệt đối.

Tags
Back to top button