Kiến Thức Phổ Thông

Phương trình de Broglie là gì? Định nghĩa và công thức

Định nghĩa phương trình de Broglie

Năm 1924, Louis de Broglie đã trình bày luận điểm nghiên cứu của mình, trong đó ông đề xuất các electron có tính chất của cả sóng và hạt, giống như ánh sáng. Ông sắp xếp lại các điều khoản của mối quan hệ Plank-Einstein để áp dụng cho tất cả các loại vật chất. Phương trình de Broglie là một phương trình dùng để mô tả các tính chất sóng của vấn đề , cụ thể, tính chất sóng của electron: λ = h / mv.

Trong đó: λ là bước sóng, h là hằng số Planck, m là khối lượng của một hạt, di chuyển với vận tốc v.

de Broglie cho rằng các hạt có thể biểu hiện tính chất của sóng. Giả thuyết de Broglie đã được xác minh khi các sóng vật chất được quan sát trong thí nghiệm nhiễu xạ tia âm cực của George Paget Thomson và thí nghiệm Davisson-Germer, đặc biệt áp dụng cho các điện tử. Kể từ đó, phương trình de Broglie đã được hiển thị để áp dụng cho các hạt cơ bản, nguyên tử trung tính và phân tử.

Tags
Back to top button